งานแสดงสินค้า

THAILAND WEEK MANILA PHILIPHINE

                                                     Top Thai Brand Mylasia 2017

                

                                           Top Thai Brand Kunming  China 2017

               

                                                Top Thai Brand Myanmar 2017

         

                                            Top Thai Brand Hanoi Vietnam 2017

                        

                                                                           Top Thai Brand Loas 2017

งานสถานทูต                                                             กระทรวงพานิช  ประเทศสิงคโปร์

                              

 

Visitors: 29,394