เกี่ยวกับเรา

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2547 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย...นางอุไร อัครานุรักษ์ วิทยาศาตร์เคมี มห่วิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ  3  ปี

ปี ..2547.... ได้ดำเนินการ . เกียวกับสบู่สมุนไพร เครื่องสำอางอินทรีย์ ออแนิค ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาวระดับประเทศ

ปี ..2549.... ได้ดำเนินการ ... เกียวกับสบู่สมุนไพร เครื่องสำอางอินทรีย์ ออแนิค ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาวระดับประเทศ

ปี  2559..... ได้ดำเนินการ ... เกียวกับสบู่สมุนไพร เครื่องสำอางอินทรีย์ ออแนิค ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาวระดับประเทศ

นโยบายการบริหารงาน

" เรามุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบออร์แกนิคที่ดีที่สุดเพื่อผลิตเครื่องอางออร์แกนิคภายใต้แบรนด์ไทยสู่สากล "สามารถเป็นสินค้าคุณภาพจำหน่ายภายในประเทศ สำหรับลูกค้ารักสุขภาพ พร้อมเป้าหมายการส่งออกสู่ตลาดสากล พร้อมสนับการเพราะปลูกสมุนไพรออร์แกนิค ในชุมชนเพิ่มรายได้และมูลค่าสินค้าสู่เกษตรกรเป้าหมายการผลิตสินค้า ผลิตสินค้าเพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตเกษตรปลอดสารเคมีใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องสำอางคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า " City of Organic " ซิตี้ออฟออร์แกนิค มีความมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรออร์แกนิค ที่ได้รับใบรับรองคุณภาพสินค้าอินทรีย์ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเพราะปลูก และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่ปลูกเอง และมีขบวนการผลิตวัตถุเอง ผ่านวิธีทางธรรมชาติ  ปลอดสารเคมี และมุ่งมั่น ผลิตสินค้าออแกนิค ให้จำหน่ายออกสู่สากล 

Visitors: 33,200